Yhteiskunta ympärilläni

Pidän tärkeänä vahvistaa ihmisten luottamusta päättäjiin ja lisätä ihmisten tunnetta, että he ovat osa päätöksentekoa. Kun tehdään päätöksiä, ihmisille pitää tulla tunne, että näin toimii hyvä demokratia.

Olen erityisopettajan työssäni kohdannut erilaisia ihmisiä ja perheitä ja olen huomannut, että meillä on vielä paljon kehitettävää perheiden hyvinvoinnin eteen. Olen asunut osan elämästäni ulkomailla ja huomasin siellä paljon turvattomuutta. Näiden kokemusten valossa tunnistan Suomessa ne kohdat, jotka tarvitsevat lisätoimia turvallisuuden takaamiseksi.

Turvallinen Suomi ja alueet muodostuu tyytyväisistä ihmisistä. Se muodostuu ihmisistä, joilla on ammatti ja työtä. Ihmisistä, joilla on harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluilla on keskeinen merkitys kuntalaisten turvallisuuden kokemuksen vahvistamisessa. Sivistyneessä ja turvallisessa Suomessa on myös kulttuuritarjontaa kaikenikäisille. Turvallisuutta lisää suvaitsevaisuus toisia ihmisiä kohtaan ja erilaisuuden hyväksyminen. Turvallisuuden tunne on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta.

Oppilashuollon ja opiskelijahuollon kohdalla on muutoksen aika.  Oppilashuollon tuki ja kouluterveydenhuollon peruspalvelut pitää kehittää vastaamaan yhä enemmän lasten -ja nuorten mielenterveyspalvelun lisääntyneeseen tarpeeseen. Korona ajastamme jää merkittäviä ja pysyviä vaurioita lapsille ja nuorille, joita emme vielä edes tunnista. Niihin pitää pystyä vastaamaan ja oikeaan palveluun on päästävä ajoissa koko opintopolun ajan.

Peruskoulun kohdalla oppilaaksi ottoalueet tulee tarkastella uudelleen. Pienemmät koulut ja kyläkoulut takaavat rauhallisemman oppimis -ja kasvuympäristön lapsille ja nuorille. Pienemmässä koulussa opettajat tuntevat oppilaansa ja heille jää aikaa aitoon oppilaan kohtaamiseen koulupäivän aikana. Suomeen tarvitaan toimivat varhaiskasvatuspalvelut ja peruskoulu, jossa oppilaan ei tarvitse kohdata pelkoa tai väkivaltaa. Väkivallan ja pelon on loputtava kouluista.

Erityislasten perheille pitää saada ajoissa tukea ja taata onnellinen arki. Koululääkärin lähetteellä on päästävä erikoissairaanhoidon piiriin ja mahdolliseen neurologiseen arviointiin ajoissa. Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluihin tulee kiinnittää erityistä huomioita tulevaisuudessa.

Sote alueet tarvitsevat rahaa ja uusia toimia, kuinka hidastaa palvelutarvetta ennaltaehkäisevällä työllä. Paras keino siihen on integraatio eli perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto ja erikoissairaanhoito tuodaan saman organisaation, hyvinvointialueen alle. Näin yhteistyön tekemiseen on sekä paremmat kannusteet, että mahdollisuudet.

Painopistettä ennaltaehkäisyyn tarkoittaa sitä, että sote-keskuksissa tarjottaviin peruspalveluihin ja hoitoon pääsee ajoissa. Integraatiota ovat tavoitelleet ja kannattaneet kaikki puolueet sote-mallista riippumatta. Ja tämän takia uudistus tarvitaan.

 Hyvinvointialue voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelunsa tuottamalla ne itse tai yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa, hankkia ne muilta palveluntuottajilta tai järjestää palvelut palvelusetelilain perusteella.

Hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen alueellaan sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia muita tehtäviä, kuten kansainvälinen toiminta sekä hyvinvointialueiden keskinäinen edunvalvonta. Hyvinvointialueen itselleen ottaman tehtävän hoitaminen ei saa vaarantaa laajuudeltaan sen lakisääteisten julkisten tehtävien hoitamista.

Jokainen meistä voi jossain vaiheessa olla omaishoitaja.

Meillä tulevassa hyvinvointi uudistuksessa kuitenkin on merkittävä rooli sosiaalipalveluilla, vaikka siitä hyvin vähän on puhuttu. Meidän kaikkien on hyvä varautua tilanteeseen, jossa joudumme pohtimaan omaishoitajan työtä. Omaishoitaja huolehtii perheenjäsenestä tai muusta läheisestä, joka vammaisuuden, sairauden tai muun erityisen hoivan tarpeen takia ei selviydy arjesta omatoimisesti.

Omaishoidon sosiaalipalvelulla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen, erityislapsen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja. Sosiaaliedut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka tehdään sen kunnan kanssa, jossa omaishoitoa tarvitseva asuu. Tuen myöntämisessä on ollut runsaasti kunnallisia eroavaisuuksia. Nämä erot tulee korjata nyt, kun  hyvinvointialueet aloittavat työnsä.